Logo NOT
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
NAUKOWO - TECHNICZNYCH "NOT"
RADA W CIECHANOWIE
 

KONFERENCJA: Technologie Energetyczne - Paliwa odnawialne i konwencjonalne

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Doc. dr Leszek Zygner, Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii Doc. dr Elżbieta Gąsiorowska i Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz mają zaszczyt zaprosić na II konferencję naukowo-techniczną z serii Sieci i instalacje płynowe. W tym roku termin konferencji zbiega się z otwarciem nowej specjalność na kierunku Inżynieria Środowiska Technologie energetyczne.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia na Wydział Inżynierii i Ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji drogą e-mailową.

E-mail: TE@pwszciechanow.edu.pl
Info: www.pwszciechanow.edu.pl

Zapraszamy na kursy i seminaria

 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  Kurs odbędzie się w siedzibie FSNT NOT w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 6, w systemie sobotnio - niedzielnym.
  Kurs poprowadzą doświadczeni wykładowcy z Warszawy. Termin rozpoczęcia kursu początek kwietnia 2016 rok (6 spotkań sobotnio – niedzielnych; 100 godzin dydaktycznych).Koszt kursu 3000,00 zł/brutto (plus dodatkowa opłata 850,00 zł za egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa).
  Program szkolenia obejmie zagadnienia wymagane i zatwierdzone przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
 • Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci elektrycznych (SEP), energetycznych (PALACZ) i gazowych.
 • Kierowca/operator wózka widłowego
 • BHP i P.POŻ
 • Operator suwnic, żurawi, podestów ruchomych

tel. (23) 672 43 18, 506 105 783
e-mail: szkolenia_not_ciechanow@o2.pl

Rys historyczny NOT Ciechanów

W tym roku mija 37 lat od utworzenia samodzielnej jednostki terenowej Naczelnej Organizacji Technicznej, zrzeszającej oddziały i koła stowarzyszeń naukowo – technicznych, grupujące inżynierów i techników, na terytorium byłego województwa ciechanowskiego. Dzięki ich ofiarnej i wytrwałej pracy w 1977 roku powołana została z inicjatywy Komisji Organizacyjnej Oddziału Wojewódzkiego NOT - Rada Wojewódzka Naczelnej Organizacji Technicznej. Celem jej powstania było określenie roli inżynierów i techników w realizacji rozwoju techniczno - gospodarczego województwa, usprawnienie działalności stowarzyszeń naukowo – technicznych oraz stworzenie właściwej płaszczyzny współpracy. Prezydium stanowili: Zygmunt Borkowski – Przewodniczący, Kazimierz Bocoń, Jacek Hikiert, Zbigniew Zieliński – V-ce przewodniczący, Jerzy Lasocki – sekretarz oraz członkowie: Janusz Zębalski, Edward Świetlik, Jerzy Czerwieński, Winicjusz Miziołek, Andrzej Wesołowski oraz Ryszard Olszewski.

W pierwszych okresach działalności przystąpiono do umacniania i rozwijania struktury organizacyjnej Federacji. Tworzono nowe Koła Zakładowe SNT, pobudzano i inspirowano aktywność istniejących podstawowych ogniw organizacyjnych. Za szczególnie ważne uznano stworzenie bazy materialnej dla działalności materialno – statutowej NOT. W tym celu powołano Społeczny Komitet Budowy Domu Technika. Przewodniczącym Komitetu wybrany został Andrzej Wesołowski. W wyniku działań uzyskano 50 %-owe wsparcie finansowe robót budowlano – montażowych ze strony władz województwa oraz wyposażenie od Rady Głównej NOT. Pozostałe roboty zostały wykonane w ramach czynu społecznego przez środowisko techniczne i załogi wielu zakładów pracy.

Realizacja przyjętego programu działania, a zwłaszcza dalsza aktywizacja i integracja środowiska technicznego spowodowała znaczny wzrost liczby kół i członków SNT – NOT. Własne oddziały posiadały Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolników oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Pozostałe stowarzyszenia, a wśród nich: Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Przemysłu Spożywczego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Wodnych i Melioracyjnych, Ogrodnictwa, Komunikacji, Leśnictwa i Drzewiectwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych, Geodetów Polskich, Odlewników Polskich, Wynalazców i Racjonalizatorów, skupione były w kołach zakładowych. Zapoznaj się z aktualnym profilem działalności wszystkich stowarzyszeń.

Od kilku lat podejmowane były próby i starania uporządkowania występujących problemów, wyznaczania kierunków rozwoju zawodowego inżynierów i techników. W tej kwestii potrzebny był swoisty statut, określający kompetencje, uprawnienia i zadania poszczególnych organów Rady. Sporządzony został Regulamin, w którym m.in. czytamy:

Rada FSNT NOT w Ciechanowie jest reprezentacją jednostek SNT – członków FSNT NOT, działających na terenie określonym obowiązującą uchwałą Rady Krajowej FSNT NOT dotyczącą nazw siedzib o terenie działania TJO. Organem wykonawczym jest Zarząd, a organem kontrolnym Komisja Rewizyjna. Siedzibą jest miasto Ciechanów. Godłem jest stylizowane koło zębate o 10 zębach z umieszczonym w środku napisem NOT. Rada, mająca od 1992 roku osobowość prawną, zarządza posiadanym majątkiem w tym nieruchomością zabudowaną położoną w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 6. Podejmuje swe decyzje w formie uchwał lub ujmowanych w protokole stanowisk i postanowień. W skład Rady Regionalnej wchodzą delegaci wybrani przez właściwe władze Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, Kół SNT i inne stowarzyszenia sfederowane w organizacji NOT oraz delegat Komisji Kwalifikacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki Nr 449. Zwyczajne posiedzenia zwoływane są conajmniej dwa razy w roku. Podstawowym zadaniem jest koordynacja i ukierunkowanie działalności na terenie jej działania dla realizacji celów i zadań ujętych w statucie oraz określenie kierunków i programów rozwoju FSNT NOT na terenie jej działania. W zakres działania wchodzą: nadzór nad działalnością wszystkich władz, organów i ogniw Rady, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu delegata do Rady, dokonywanie wyborów i odwoływanie członków Zarządów i Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji. Uchwały Rady podejmowane są na posiedzeniach i zapadają bezwzględną większością głosów. Celem jest współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb, obrona interesów członkowskich, oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki, kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów techników. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu działalności FSNT NOT, podejmowanie decyzji o wyborze biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego, przedstawienie na zebraniach oceny działalności.

Na przełomie lat 1977 - 2014 odbywały się kolejne Konferencje Sprawozdawczo - Wyborcze, na których podsumowywano wyniki pracy Rady i dokonywano wyborów nowych Zarządów. Odpowiednio stanowiska Przewodniczących Rady NOT w Ciechanowie piastowali: Andrzej Wesołowski, Aleksander Wójcik, Zbigniew Małolepszy, Sławomir Morawski, Tadeusz Pikus, Marcin Stryczyński, Stefan Przybyłek i Jerzy Król. Warto podkreślić, że funkcję Honorowego Przewodniczącego Zarządu do dnia dzisiejszego pełni Stanisław Żbikowski.

Dnia 19 października 2007 odbyły się uroczyste obchody jublieuszu XXX-lecia istnienia NOT w Ciechanowie. Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji z przebiegu uroczystości.

W dniu 21 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady FSNT NOT w Ciechanowie, na którym w skład Zarządu powołani zostali:

 • Jerzy Król – Prezes Zarządu
 • Jerzy Żelech – V-ce Prezes Zarządu
 • Zbigniew Starzyk – Sekretarz Zarządu
 • Rafał Daniel Gerwatowski – Członek Zarządu
 • Roman Olszewski – Członek Zarządu
 • Marian Grabowski - Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali:

 • Mieczysław Maździarz – Przewodniczący
 • Jan Folański – Członek Komisji
 • Wiesław Mostowy – Członek Komisji
 • Mirosław Czerw – Członek Komisji

Funkcję Dyrektora FSNT NOT w Ciechanowie pełni Joanna Golat.

XXIV Kongres Techników Polskich

8 czerwca 2010 r. podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu został uroczyście zainaugurowany XXIV Kongres Techników Polskich, którego sesja finalna odbędzie się 24 - 25 maja 2011 r. w Łodzi. Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych, naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki tej środowiskowej dyskusji chcemy zaprezentować na europejskim spotkaniu SUMMIT (październik 2011). Stowarzyszenia naukowo-techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej, są kontynuacją ruchu inżynierskiego, zapoczątkowanego w Paryżu w 1835 r. przez gen. Józefa Bema – twórcy Politechnicznego Towarzystwa Polskiego. Nakłada to na nas szczególny obowiązek wobec społeczeństwa i państwa. Kongresy Techników Polskich są jedną z ważnych form włączania się ruchu inżynierskiego w działalność na rzecz kraju. Kongres nawiązuje do tradycji ruchu inżynierskiego w Polsce zapoczątkowanego w 1882 r. Zjazdem Techników Polskich w Krakowie (8-10.09). Ostatni przedwojenny Polski Kongres Techników Polskich odbył się w 1938 r. pod honorowym patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, przy udziale wszystkich ministerstw, a jego organizatorem była Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników. W ramach przygotowań do XXIV Kongresu Techników Polskich odbywa się szeroka dyskusja na organizowanych w regionach Dniach Techniki oraz konferencjach i seminariach o charakterze regionalnym i branżowym. Na Kongresie w Łodzi przyznamy tytuły Ogólnopolskiego Mistrza Techniki autorom najwybitniejszych rozwiązań technicznych w kraju oraz Diamentowego i Złotego Inżyniera dla wybitnych twórców techniki.

Ze względu na to, iż misją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej jest reprezentowanie społeczności technicznej, integrowanie polskich techników i inżynierów oraz działanie na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju, celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych i biznesowych oraz określenie kierunków rozwoju warunkujących zwiększenie innowacyjności gospodarki i przyspieszenia rozwoju naukowo-technicznego w Polsce. W następujących obszarach tematycznych zostanie przedstawiony stan i działania przyszłościowe:

 • innowacyjność polskiej gospodarki,
 • bezpieczeństwo energetyczne Polski,
 • transport warunkiem dynamicznego rozwoju.

Do współorganizacji Kongresu włączyły się reprezentacje różnych środowisk technicznych, takie jak: Rada Główna Instytutów Badawczych, wyższe uczelnie techniczne, Polska Akademia Nauk, Akademia Inżynierska w Polsce, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. środowiska przemysłowe, biznesowe i wybitni twórcy techniki.

Copyright © 2010-2011 FSNT NOT Rada w Ciechanowie Szkolenia   |   Mapa dojazdu   |   Kontakt